0
0.00 0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Obchodné podmienky

 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky stanovujú práva a povinnosti spoločnosti AIM MAX s.r.o., Župčany 381, 08001, Slovensko, IČO  - 54840066, DIČ -          2121809855, IČ DPH  - SK2121809855. /Ďalej len PS/

Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu www.tuningmotocyklov.sk, email - info@tuningmotocyklov.sk

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná     tovar (ďalej aj ako "kupujúci").

Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI

1. Používateľský účet Môže sa vyžadovať, aby sa používatelia zaregistrovali pred pred vstupom na našu stránku, použitím softvéru, licencie, alebo programu produktov PS. Vaše informácie budú zhromažďované a zverejňované podľa našich zásad ochrany osobných údajov. Všetci používatelia sú povinní pri registrácii na našej stránke, softvéru a programu uvádzať pravdivé a presné informácie a musia byť starší ako 18 rokov. Vyhradzujeme si právo overiť všetky poverenia používateľa a odmietnuť niektorých používateľov. Nesiete úplnú zodpovednosť za zachovanie dôvernosti hesla a účtu a za všetky činnosti, ktoré sa v rámci vášho účtu vyskytnú. Súhlasíte s tým, že budete okamžite informovať PS o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho účtu alebo akomkoľvek inom narušení bezpečnosti. PS nebude zodpovedný za žiadne straty, ktoré vám vzniknú v dôsledku toho, že niekto iný použil vaše heslo alebo účet, či už s vašim vedomím alebo bez neho.

2. Vlastníctvo Používateľ stránky, softvéru, licencie alebo programu /ďalej iba platforma/ berie na vedomie, že štruktúra, organizácia a kód platformy a všetkých súvisiacich softvérových komponentov a produktov PS sú vlastníctvom poskytovateľov licencií PS, alebo jeho partnerov a ponechávajú si výlučné vlastníctvo platformy, akejkoľvek dokumentácie, informácií a všetky ďalšie práva duševného vlastníctva týkajúce sa platformy, vrátane všetkých úprav, kópií, vylepšení, derivátov a iného softvéru a materiálov vyvinutých na základe tejto zmluvy . Užívateľ nesmie predávať, kopírovať, reprodukovať, prevádzať, publikovať, zverejňovať, zobrazovať alebo inak sprístupňovať platformu alebo produkty PS a jeho partnerov prístup na platformu alebo produkty PS, alebo jeho partnerov, ani žiadne časti platformy vrátane akýchkoľvek úprav, vylepšení, derivátov a ďalších softvérov a materiály vyvinuté na základe tejto dohody PS pre ostatných v rozpore s touto dohodou. Užívateľ neodstráni žiadne vlastnícke práva, autorské práva, ochranné známky alebo legendy o servisných známkach z akejkoľvek časti ktorejkoľvek z platforiem vrátane akýchkoľvek úprav, vylepšení, derivátov a iného softvéru a materiálov vyvinutých PS a jeho partnerov. Užívateľ súhlasí s tým, že urobí všetko potrebné a vyvinie primerané úsilie na splnenie vyššie uvedených ustanovení, spôsobom, ktorý prijme na udržanie svojich vlastných práv , na zachovanie práv PS a jeho partnerov.

3. Platforma, Produkty Prostredníctvom Platformy môže PS sprístupňovať produkty a služby, vrátane, nie však výlučne, káblových zväzkov, dátových spojení a softvéru na ladenie prístrojov, softvérov a mechanizmov tomu určených. Ak ste si zakúpili akékoľvek produkty PS, postupujte podľa dodanej dokumentácie. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť nežiaduce výsledky a problémy. Pri používaní platformy a produktov PS a jeho partnerov vždy používajte zdravý rozum. Výrobky nie sú určené na použitie na verejných komunikáciách a uliciach. Výrobky nemusia byť určené na použitie bežných dopravných prostriedkov a sú určené iba pre závodné vozidlá a nie sú použiteľné pre použitie na znečisťujúcich uliciach / diaľniciach. Upozorňujeme, že všetky produkty PS a platforma sú ponúkané "tak, ako sú" a "ako sú k dispozícii". Produkty PS spolu s akýmikoľvek informáciami alebo obsahom nachádzajúcim sa na našej platforme, vrátane akýchkoľvek oznámení, správ, analýz alebo poskytnutých nástrojov, sú navyše ponúkané iba na informačné účely. Súhlasíte s tým, že akékoľvek informácie alebo oznámenia z platformy môžu byť nepresné, nepodložené alebo dokonca nesprávne. PS a jeho partneri nenesie zodpovednosť voči používateľom za akýkoľvek obsah tretích strán, vrátane, ale nie výlučne, informácií poskytnutých na základe vašej skúsenosti s motocyklom, alebo iným motorovým vozidlom, užívateľského obsahu, údajov, informácií, kópií, obrázkov, názvov adries URL a za čokoľvek iné, čo poskytnete vy, alebo akékoľvek iné tretie strany využívajúce platformu. Za všetky chyby nesie výlučnú zodpovednosť a náklady používateľ alebo tretia strana, ktorá odosiela taký obsah.. Ďalej nebudeme zodpovední za akékoľvek nepríjemnosti, straty, zodpovednosť alebo škody vyplývajúce z akéhokoľvek prerušenia Platformy, priamo alebo nepriamo spôsobené alebo bezprostredne vyplývajúce z okolností mimo našu kontrolu, vrátane, okrem iného, ​​príčin; nemožnosť prístupu na platformu; porucha komunikačného satelitu, štrajk; pracovný spor; vzbura alebo povstanie; vojna; výbuch; oheň, povodeň, blesk, zemetrasenie, vietor, ľad, extrémne poveternostné podmienky alebo iné Božie skutky; porucha alebo zníženie výkonu; alebo akýkoľvek súdny príkaz, zákon, akt alebo vládny príkaz obmedzujúci alebo zakazujúci fungovanie alebo prístup k Platforme.

4. Monitorovanie Niektoré časti produktov alebo platformy PS môžu obsahovať softvér. Aby ste mohli používať tento softvér, vyjadrujete súhlas s uzavretím a dodržiavaním Licenčnej zmluvy s koncovým používateľom. PS má právo, nie však povinnosť, neustále monitorovať všetok užívateľský obsah na platforme, zisťovať súlad s touto dohodou a akýmikoľvek nami stanovenými pokynmi. Bez obmedzenia vyššie uvedeného má PS právo, nie však povinnosť, odstrániť akýkoľvek užívateľský obsah podľa vlastného uváženia. Napríklad môžeme odstrániť užívateľský obsah, ak sa domnievame, že akýkoľvek užívateľský obsah môže poškodiť nás alebo naše obchodné záujmy alebo porušiť zákony alebo nariadenia. Nie sme povinní ponechať si ani vám poskytnúť kópie ľubovoľného používateľského obsahu po ukončení tejto dohody.

5. Dostupnosť platformy Aj keď sa vám snažíme poskytnúť nepretržitú dostupnosť, nezaručujeme, že platforma bude vždy k dispozícii, bude fungovať alebo bude prístupná v konkrétnom čase. Konkrétne nezaručujeme žiadnu dobu prevádzkyschopnosti ani konkrétnu dostupnosť platformy. Súhlasíte a beriete na vedomie, že platforma využíva vzdialený prístup a nemusí byť vždy stopercentne spoľahlivá alebo dostupná. Nemôžeme zaručiť, že čokoľvek nájdené na našej platforme bude pracovať s funkciami, ktoré požadujete, alebo že vám prinesie požadované výsledky.

6. Úpravy platformy Vyhradzujeme si právo kedykoľvek, podľa nášho uváženia, zmeniť, upraviť, aktualizovať alebo odstrániť Platformu alebo jej časti. Takéto úpravy našej Platformy môžeme vykonať z bezpečnostných dôvodov, duševného vlastníctva, právnych dôvodov alebo z rôznych iných dôvodov podľa nášho uváženia a nie sme povinní tieto úpravy vysvetľovať ani poskytovať prístup k predchádzajúcim verziám našej platformy. Nič v tejto časti nás nezaväzuje prijať opatrenia na aktualizáciu Platformy z bezpečnostných, právnych alebo iných dôvodov.

7. Objednávka

7.1. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho vytvorením objednávky.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

7.2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, počet kusov, (objednávka prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

7.3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) predávajúci overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná. 

7.4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou. Stornovanie objednávky po lehote 24 hodín od objednania tovaru už nie je možné. 

7.5. V prípade ak predávajúci nevie dodať objednaný tovar, má právo takúto objednávku zrušiť. Pokiaľ už bola suma za objednaný tovar uhradená, zašle ju predávajúci kupujúcemu naspäť bankovým prevodom.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

8. Dodacie podmienky

Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovaru rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.

8.1 Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru do 30 dní od dátumu overenia objednávky.

8.2 Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

9. Cena, platobné podmienky a prepravné

9.1. Cena tovaru je uvedená na stránke predávajúceho. Ceny môžu podliehať zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a dovozcov. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

9.2. Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti, prevodom na účet predávajúceho, elektronickou platbou.

9.3. Pri odovzdávaní tovaru platí kupujúci cenu za tovar + dopravné a prípadne cenu dobierky.

9.4. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám pri vytváraní objednávky v internetovom obchode predávajúceho alebo pri inom spôsobe komunikácie.

9.5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky.

10. PREBRANIE TOVARU

10.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

10.2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

10.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

10.4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov u kupujúceho, najmä uhradenie ceny za tovar a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov u kupujúceho, najmä uhradenie ceny za tovar a náklady s tým spojené aj v prípade, ak kupujúci vedome, či nevedome neprevezme zásielku, plus 10% zo sumy tovaru za každý deň od neprevzatia tovaru.

10.5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

11. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

11.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, len po vzájomnej dohode s predávajúcim. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom na adresu predávajúceho resp. inú, ktorú predávajúci určí.

11.2. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim. V prípade produktov FTECU po prvej registrácii licencie pre úpravu riadiacej jednotky, nie je možné licenciu vrátiť, alebo žiadať akúkoľvek náhradu,

Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.

11.3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy a do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.

11.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

11.5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

vystavená cena tovaru bola chybná

12. ZÁRUKA A SERVIS

12.1. Konkrétne záručné a servisné podmienky platia aj bez obdržania záručného listu vybraných tovarov, pri kúpe tovaru.

12.2. Vo všeobecnosti je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru. Kupujúcim je v tomto prípade osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Produkty s licenciou - po prvej registrácii licencie kupujúceho nie je možné licenciu vrátiť, alebo žiadať akúkoľvek náhradu, pri reklamácii hmatateľných produktov, hardvéru, káblových zväzkov, pevných častí zakúpených spolu s licenciou a pri uznaní reklamácie, postup reklamácie bude vykonaný podľa platných zákonov Slovenskej republiky . Pri produktoch zakúpených bez licencie, postup reklamácie bude vykonaný podľa platných zákonov Slovenskej republiky .Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu.

12.3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

12.4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

12.5. Predávajúci nemusí uznať reklamáciu zakúpeného produktu a nie je zodpovedný za škody zakúpeného produktu, alebo jeho motocykla resp. motorového vozidla, ak boli spôsobené neodbornou manipuláciou, odstránením, alebo vyňatím jednotlivých častí produktu, alebo boli spôsobené pri výmene, montáži konkrétneho dielu, nekvalifikovanou osobou na vykonávanie servisu motorového vozidla, motocykla. Všetky výmeny a montáže zakúpených dielov a doplnkov musia byť vykonané len autorizovaným servisom (dílerom) konkrétnej značky motocykla, motorového vozidla. Predávajúci má právo žiadať od kupujúceho riadny doklad preukazujúci, že montáž zakúpeného produktu bola vykonaná autorizovaným servisom (dílerom) konkrétnej značky motocykla, motorového vozidla.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.01. Predávajúci nezodpovedá za vzniknuté škody a poškodenia, prípadné poruchy motorového vozidla či motocykla, ak pri, alebo po výmene zakúpeného produktu nejaké nastanú. 

13.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

13.2. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

13.3. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

13.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

13.5. Práva kupujúceho (spotrebiteľa) vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

13.6. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku - telefonickú, e mailovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

13.7. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.tuningmotocyklov.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s kupujúcim.

Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

13.8. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.

13.9. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@tuningmotocyklov.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu registrácie.

13.10. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len "ARS").

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona.

Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm#sthash.t4FXTlGF.dpuf

Moto obuv

Moto chrániče

Moto doplnky

Moto príslušenstvo

Moto časomiery

Moto tlmiče

Moto spojky

Reťaze, rozety, reťazové sady

Poťahy sediel

Rapid Bike/Jet Prime

Brembo / Brembo Racing

user

You cannot copy content of this page

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram