PLATBY A DORUČENIE/ PAYMENTS AND DELIVERY

KREDITNÁ KARTA

Platba je možná kreditnou kartou a digitálnou peňaženkou vďaka službám ponúkaným spoločnosťami Google, Apple a Microsoft a prostredníctvom všetkých hlavných medzinárodných okruhov, ako sú Visa, Maestro a American Express. Ak chcete uskutočniť priame platby kreditnou kartou, stačí manuálne zadať číslo karty, dátum vypršania platnosti a kód CVV do príslušných polí na stránke. Osobné údaje kupujúcich nie sú nikdy zdieľané a sú neustále chránené systémom 3D Secure, jednou z najlepších bezpečnostných záruk na svete.

CREDIT CARD

Payment is possible by credit card and digital wallet, thanks to the services offered by Google, Apple and Microsoft and through all the main international circuits such as Visa, Maestro and American Express. To make direct payments by credit card, just manually enter the card number, the expiry date and the CVV code in the appropriate fields on the site. Buyers' personal data are never shared and are constantly protected by the 3D Secure system, one of the best security guarantees in the world.

BANKOVÝ PREVOD Z ČESKEJ REPUBLIKY

Platba z ČR v českých korunách je bez poplatkov.

FIO BANKA 

ČR - Názov účtu - AIM MAX / Číslo účtu - 20 0231 9305 / Kód banky - 2010

MEDZINÁRODNÝ BANKOVÝ PREVOD

Bankovým prevodom je možné previesť prostriedky z bežného účtu na náš účet cez IBAN, cez pobočkovú prevádzku, alebo pomocou systému Internet Banking. Naše bankové údaje Vám budú zaslané e-mailom, keď si ako spôsob platby vyberiete bankový prevod. Platby bankovým prevodom sú zvyčajne prijaté do 24/48 hodín od  bankovej transakcie (tento čas môže byť dlhší, ak platba prichádza z krajiny mimo Európskej únie). Objednávka bude spracovaná počnúc skutočným prijatím platby, preto objednávky, pri ktorých nebude platba prijatá do 5 kalendárnych dní, budú automaticky stornované. V účele platby musí byť nevyhnutne uvedené meno kupujúceho, číslo a dátum objednávky. Zaslanie kópie bankového prevodu účtu môže byť užitočné, na skrátenie času na prijatie objednávky. Pri prevodoch z krajín mimo Európskej únie musí náklady na prevod vždy znášať kupujúci. Prichádzajúce platby v mene EURO, AUD, CAD, CZK, DKK, GBP, HRK, HUF, CHF, JPY, NOK, PLN, RUB, SEK, USD v rámci Fio banky sú zadarmo. 

FIO BANKA SK - Názov účtu: AIM MAX / IBAN: SK2183300000002002319305 / SWIFT/BIC:FIOZSKBAXXX

INTERNATIONAL BANK TRANSFER

With a bank transfer, it is possible to transfer funds from a current account to our account via IBAN, through a branch operation, or using the Internet Banking system. Our bank details will be sent to you by e-mail when you choose bank transfer as the payment method. Payments by bank transfer are usually received within 24/48 hours of the bank transaction (this time may be longer if the payment comes from a country outside the European Union). The order will be processed starting with the actual receipt of payment, therefore orders for which payment is not received within 5 calendar days will be automatically cancelled. The purpose of payment must include the name of the buyer, the number and date of the order. Sending a copy of the bank transfer of the account can be useful to shorten the time to receive the order. For transfers from countries outside the European Union, the transfer costs must always be borne by the buyer. Incoming payments in EURO, AUD, CAD, CZK, DKK, GBP, HRK, HUF, CHF, JPY, NOK, PLN, RUB, SEK, USD within FIO BANKA, are free - NO CHARGES

International payment: Acc. name AIM MAX , IBAN - SK2183300000002002319305  , SWIFT/BIC - FIOZSKBAXXX

DOBIERKA

Pri objednávke do 1000 eur je možné (len pre územie Slovenska) zaplatiť na dobierku priamo kuriérovi. Platba musí byť vykonaná výlučne v hotovosti, alebo kreditnou kartou vodičovi až pri doručení. 

CASH ON DELIVERY

For orders up to 1000 euros, it is possible (only for the territory of Slovakia) to pay cash on delivery directly to the courier. Payment must be made in cash, or by card to the driver upon delivery.

OSOBNÝ ODBER

Tí ktorí si želajú prísť a vyzdvihnúť si tovar priamo u nás, budú kontaktovaní po doručení tovaru od výrobcu. Platba musí byť vykonaná výlučne v hotovosti.

PERSONAL COLLECTION

Those, who wish to come and collect the goods directly from us, will be contacted after the goods have been delivered from the manufacturer. Payment must be made in cash.